GRAECIA

(dal 146 aC; include l’Acaia / since 146 BC; also includes Achaea)

  • capoluogo/capital city Corinto/Corinth (Corinthus)

  • Argos (Argo)

  • Atene/Athens (Athenae)

  • Mileto/Miletos (Miletus)

  • Moria (c/o Lesbos)

  • Patrasso/Patra (Patrae)

  • Sparta (Sparta)